Blog | 26 maart 2020

Update van het Corona nood­maatregelen­pakket

In de afgelopen dagen is steeds meer bekend geworden over de noodmaatregelen die getroffen zijn door de overheid rondom het coronavirus. In dit nieuwsbericht gaan we in op een groot aantal van de maatregelen. Lees het met zorg en bij vragen staan wij voor u klaar!


We zullen de volgende maatregelen verder toelichten:

Uitstel van betaling

De uitbraak van het coronavirus kan ervoor zorgen dat u tijdelijk en buiten uw invloed in liquiditeitsproblemen komt, zodat u (onder andere) uw belastingen niet dan wel niet volledig kunt betalen. Er zijn mogelijkheden om uitstel van betaling aan te vragen. Wij zullen de verschillende mogelijkheden voor uitstel hierna toelichten.


Schriftelijk verzoek om bijzonder uitstel (in verband met coronavirus)

Op verzoek kunt u bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Hierdoor kan uitstel van betaling verkregen worden voor een langere periode dan gebruikelijk, of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden gesteld. Het is op dit moment niet zeker of deze specifieke uitstelregeling ook geldt voor de sociale zekerheidspremies. Wij gaan er vooralsnog van uit dat dit wel het geval is.

Volgens de berichtgeving op de website van de Belastingdienst kunt u voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen, zonder het overleggen van de eerder vereiste deskundigenverklaring. Het is ook mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. De Belastingdienst zal dan nadere gegevens van u vragen (dat kan alsnog een deskundigenverklaring zijn), maar meer informatie hierover is momenteel niet bekend. Wij begrijpen de berichtgevingen zo dat het mogelijk is om eerst drie maanden uitstel van betaling te vragen en dit indien nodig te verlengen (waarvoor dan dus mogelijk nadere gegevens moeten worden aangeleverd).

Het bijzondere uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen dat u wanneer u aangifte heeft gedaan en een (naheffings)aanslag heeft ontvangen u het uitstel kunt aanvragen. Dit betekent dat u voor het lopende tijdvak van de loonheffingen en de btw nog geen uitstel hoeft aan te vragen, maar dat dit pas nodig is als naheffingsaanslagen zijn opgelegd. Zodra de Belastingdienst uw verzoek om uitstel heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen gestopt.

Telefonische aanvraag om kort uitstel (maximaal 4 maanden)

U kunt telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft altijd op tijd aangifte gedaan.
 • U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen.
 • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
 • U heeft geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft gekregen.
 • Het betreft geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.
 • U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag. Voor btw en loonheffingen kan dus pas uitstel van betaling worden aangevraagd na ontvangst van een naheffingsaanslag en niet voor de betaling op aangifte.

Let op!
Als u gebruik maakt van deze regeling, kan daarna geen andere betalingsregeling meer worden getroffen voor dezelfde aanslag!


Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden
Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor kort uitstel, of als u een langere periode dan 4 maanden (maximaal 12 maanden) uitstel verwacht nodig te hebben, kan een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. In dit geval is een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of een hypotheekrecht noodzakelijk. 


Let op!
Wellicht is het verstandiger om bijzonder uitstel aan te vragen. Dit is afhankelijk van uw specifieke situatie. 

Melding betalingsonmacht

Bestuurders van rechtspersonen (zoals BV’s) kunnen aansprakelijk worden gesteld, als hun onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen. Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen én u dat niet tijdig meldt.

Het gaat hierbij onder andere om:  

 • de loonheffingen
 • de omzetbelasting
 • de premies bedrijfspensioenfonds 

Als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen, is er sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald, schriftelijk worden gemeld. Betalingsonmacht voor loonheffingen en omzetbelasting meldt u schriftelijk bij de Belastingdienst. Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meldt u bij het bedrijfspensioenfonds. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van een meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload.

Let op!
Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Ook het vragen om uitstel van betaling is geen melding betalingsonmacht! 

Wij adviseren u om een melding betalingsonmacht te doen, indien uw onderneming in de vorm van een rechtspersoon wordt gedreven en u de loonheffingen, de omzetbelasting of de premies bedrijfspensioenfonds niet kunt betalen.   

Inlenen personeel

Ook bij het inlenen van arbeidskrachten is in deze tijden extra alertheid geboden. Indien degene van wie wordt ingeleend de loonheffing (en/of btw) niet betaalt, kunt u als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld. Het op een juiste wijze gebruik maken van een G-rekening kan uitkomst bieden.  

Uitstel gemeentelijke belastingen vanwege corona

Ondernemers hoeven in meerdere gemeenten voorlopig geen lokale belastingen te betalen. In sommige gemeenten kan uitstel van betaling aangevraagd worden, in andere gemeenten wordt later begonnen met het innen van belastingen of het versturen van aanslagen. Andere gemeenten zullen voorlopig geen aanmaningen sturen. De duur van de maatregelen verschilt per gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van uw gemeente.


Let op!
Staat er (nog) niets op de site van uw gemeente? Dagelijks worden er nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Blijf de berichtgeving dus gewoon volgen.

Energiebelasting

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Momenteel wordt nog onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas.

Invulling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

In het vorige nieuwsbericht gaven we al aan dat de regeling Werktijdverkorting vervangen is door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Inmiddels worden steeds meer zaken rond deze noodmaatregel bekend. De verwachting is op dit moment dat aanvragen bij het UWV ingediend kunnen worden vanaf 1 april. Waarschijnlijk zal voor het aanvragen van de NOW eHerkenning nodig zijn met beveiligingsniveau 3. Heeft u dat op dit moment nog niet en heeft u ons niet gemachtigd, dan kan het dus verstandig zijn dit alvast te regelen. Voor informatie daarover kunt u kijken op www.eherkenning.nl of contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Voor zover nu bekend kan de NOW worden samengevat in de volgende punten. De precieze uitwerking zal één dezer dagen volgen:

 1. Het (te verwachten) omzetverlies moet ten minste 20% zijn.
 2. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 3. De duur van de tegemoetkoming is (maximaal) drie maanden, met een mogelijkheid tot een eenmalige verlenging met (maximaal) drie maanden.
 4. Het loon van de werknemers moet gedurende de periode van de tegemoetkoming volledig worden doorbetaald.
 5. Bij de aanvraag gaat de werkgever op voorhand de verplichting aan geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 6. Ook oproepkrachten en werknemers met een min/max contract vallen onder de regeling.
 7. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd op voorschotbasis (ten minste 80%), achteraf vindt toetsing plaats of het bedrag terecht is uitgekeerd.
 8. In tegenstelling tot de regeling werktijdverkorting gaat deze tegemoetkoming niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.
 9. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling en dus niet van werkurendaling. Hierbij zijn de volgende voorbeelden gegeven:
  • Met een omzetdaling van 100% is de tegemoetkoming 90%
  • Met een omzetdaling van 50% is de tegemoetkoming 45%
  • Met een omzetdaling van 25% is de tegemoetkoming 22,5%

Zoals al aangegeven zijn op dit moment nog niet alle details uitgewerkt, dus adviseren wij u om de website van de Rijksoverheid in de gaten te houden voor eventuele verdere invulling van de regeling.

Gepland verlof

Nu er veel zaken stil zijn komen te liggen ontstaan er bijna automatisch ook veel vragen over verlof van werknemers. Kan de werkgever werknemer verplichten om verlof op te nemen, kan de werknemer zijn verlof laten vervallen, of kan werkgever de werknemer juist verplichten om wel te komen werken tijdens verlof? Hieronder willen we kort op deze vragen in gaan. Wij wijzen er wel op dat de hieronder gegeven antwoorden uit gaan van de algemene wetgeving. Het kan zijn dat er in de CAO afwijkende afspraken zijn gemaakt, houd hier dus rekening mee als u als werkgever onder een CAO bent ingedeeld.

Kan de werknemer reeds goedgekeurd verlof laten vervallen omdat hij niet meer op vakantie kan?
In principe niet. Verlof dat is goedgekeurd staat vast. Het vervallen van een geboekte vakantie is niet automatisch een reden dat de vakantiedagen teruggedraaid worden. Als er voldoende werk is, kan werkgever natuurlijk in goed overleg beslissen om de werknemer alsnog te laten werken indien werknemer dit verzoekt. Is het werk teruggelopen dan is werkgever niet verplicht om het goedgekeurde verlof in te trekken.

Kan werkgever aan werknemer verplichten om te komen werken tijdens verlof omdat dit voor de onderneming hard nodig is?
Bij onvoorziene omstandigheden heeft de werkgever bevoegdheid om een eerder goedgekeurde verlof-aanvraag in te trekken. Hiervoor moet werkgever dan wel zwaarwichtige redenen hebben. In dit soort gevallen is het natuurlijk aan te bevelen om vooral met de werknemer in overleg te treden en duidelijk te maken welke bedrijfsbelangen spelen. Of de werkgever uiteindelijk gerechtigd is om het verlof in te trekken hangt volledig van de omstandigheden af. In elk geval zal de werkgever moeten zorgen dat werknemer op een ander moment een vergelijkbaar alternatief wordt aangeboden en eventuele kosten (denk aan annuleringskosten) komen volledig voor rekening van werkgever.

Nu het werk wegvalt wil ik de werknemer graag verplichten om verlof op te nemen, mag dit?
Nee, als werkgever kun je het opnemen van verlof niet verplichten. Werknemer mag op basis van de wettelijke voorschriften zelf bepalen wanneer er verlof opgenomen wordt. Natuurlijk kunt u wel in overleg treden met de werknemer en bij voldoende saldo aangeven dat het gewaardeerd wordt als de werknemer verlof opneemt.   

Maatregelen op het gebied van financiering

Het opschorten van bancaire aflossingen en/of rente (zakelijk). ABN Amro gaat hierin het meest ver door voor klanten met een krediet / obligo (zie site ABN Amro voor de definitie) tot € 2,5 miljoen automatisch alles op te schorten, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

ING en Rabobank hebben nog een (beknopte) toets ingebouwd om misbruik te voorkomen. De vraag is in hoeverre de capaciteit aanwezig is om dat te toetsen. In de praktijk zien we dat aanvragen snel bevestigd worden. De belangrijkste toetsingscriteria van Rabobank en ING (voor alle klanten) en voor ABN Amro bij klanten met een krediet / obligo groter dan € 2,5 miljoen:

 1. Wat is de interne bankrating van het bedrijf? Uitgangspunt is in de kern dat alleen gezonde bedrijven in aanmerking komen. Bedrijven die onder Intensief Beheer vallen worden individueel beoordeeld.
 2. Is gebruik gemaakt van (alle) andere coronaregelingen (vanuit UWV, fiscaal e.d.)?
 3. Wat doet het bedrijf zelf om liquiditeitsruimte te creëren (kostenmaatregelen, werkkapitaalreductie, afspraken met verhuurders, bijstorting door aandeelhouders e.d.)?
 4. Maakt het bedrijf scenario’s en liquiditeitsbegrotingen voor de komende 3 - 12 maanden, waarbij redelijkerwijs onderbouwd kan worden dat sprake is van een tijdelijk liquiditeitstekort?

Is het antwoord op 1 en 2 positief, dan zullen aflossingen bijna zeker worden opgeschort. Bij bedrijven met een groter krediet of een minder goede rating zullen de vragen 3 en 4 meer doorslaggevend zijn.

Onderstaand de link per bank met informatie over opschorten van aflossing en/of rente:
ABN Amro
Rabobank
ING Bank

De banken geven aan dat onder voorwaarden ook opschorting van particuliere financieringsverplichtingen mogelijk is. Daarvoor kunt u de bank raadplegen. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld.

Lease
Alleen bij ABN Amro is duidelijk dat financieringen via lease ook onder de opschortingsmaatregel vallen. ING is bezig met een regeling, maar deze is nu nog niet gepubliceerd. Ook DLL (voorheen De Lage Landen van Rabobank) heeft nog geen regeling bekend gemaakt.

Mocht het opschorten van leaseverplichtingen noodzakelijk zijn voor de onderneming, dan adviseren wij om de mogelijkheden in ieder geval te bespreken met de leasemaatschappij. Er zijn maatschappijen die de verplichtingen enkele maanden opschorten.

Het aanvragen van (extra) financiering
Alle banken geven aan dat het aanvragen van extra krediet mogelijk is, zeker onder de verruimde BMKB-regeling. De banken zijn druk bezet. Het bespoedigen van aanvragen werkt door relevante info voor te bereiden zoals actuele (tussentijdse) cijfers en liquiditeitsprognoses (op basis van meerdere scenario’s). Maak een snelle beoordeling door de bank dus mogelijk door een goede voorbereiding.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van het laatste nieuws!

Abonneren

Volgt u ons al?

Contactgegevens

Hak + Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht

0184 42 03 28 info@hakbaak.nl Algemene voorwaarden