Blog | 2 april 2020

Hoe vraagt u diverse tegemoet­komingen aan als gevolg van het Corona virus?

Eerder informeerden wij u al over de noodmaatregelen die de overheid heeft getroffen naar aanleiding van het coronavirus. Inmiddels kunnen een aantal regelingen al daadwerkelijk aangevraagd worden en is de verwachting voor andere regelingen dat dit moment ook nabij is. 


In dit nieuwsbericht zullen wij ingaan op hoe de diverse tegemoetkomingen aangevraagd kunnen worden en wat de precieze eisen zijn die aan deze regeling zitten:

We kunnen ons heel goed voorstellen dat ook na het lezen van dit nieuwsbericht er nog vragen bij u leven over deze regelingen en de wijze van aanvragen. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij uw vragen en kunnen wij ook aanvragen voor u verzorgen.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werk­gelegenheid (NOW) voor werkgevers

NOW is bedoeld voor bedrijven die meer dan 20% omzet mislopen door de coronacrisis. Het loket bij het UWV wordt waarschijnlijk maandag 6 april a.s. geopend.

Hieronder in het kort de naar onze mening belangrijkste elementen van deze regeling. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen op de voet volgen en informatie updaten waar nodig. U kunt ook de links van overheidsinformatie volgen.

Omzet

 • Definitie van omzet: netto omzet zoals in het jaarrekeningenrecht.
 • Vergelijking van omzetverlies in drie maanden namelijk maart/april/mei of april/mei/juni of mei/juni/juli vergeleken met 25% van de jaaromzet 2019.
 • Omzet op concernniveau (conform jaarrekeningrecht).

Loonkosten

 • Aanvraag per loonheffingennummer.
 • Het voorschot wordt gebaseerd op het SV-Loon van januari 2020, afrekening vindt plaats op basis van het werkelijke loon over maart tot en met mei 2020. 
 • Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee (per maand).
 • De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom.
 • Pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.
 • Ook de loonsom van zieke medewerkers worden meegenomen.

Overig

 • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen een boete achteraf.

Wat is de definitie van omzet? 
Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.

Kern is dat het omzetbegrip in deze regeling zo dicht mogelijk aansluit bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling, of het concern. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.


Hoe wordt de omzetdaling berekend? 
U kunt een verwachte omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van drie maanden die naar keuze start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze driemaandsperiode wordt vergeleken met een referentieperiode. Uitgangspunt is dat de omzet van de referentieperiode de omzet van januari 2019 tot en met december 2019 is, gedeeld door vier. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling (1 maart tot en met 29 februari 2020).

Wordt bij de berekening van de omzet rekening gehouden met seizoensinvloeden? 
Er is gekozen voor een omzetberekening die eenvoudig is vast te stellen en goed controleerbaar is. Dit is nodig omdat de regeling eenvoudig moet zijn om snel grote aantallen aanvragen te kunnen behandelen. Daarin wordt in zekere mate met verschillende factoren rekening gehouden, maar niet met elke factor afzonderlijk, zoals seizoensinvloeden.


Moet de periode waarin subsidie wordt gekregen hetzelfde zijn als de periode waarin de omzetdaling zich voordoet (meetperiode)?
Nee. De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald.

Stel: de werkgever is onderdeel van een concern. Wordt de omzetdaling dan berekend op niveau van het concern of een werkmaatschappij? 
Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling kiezen.

Sommige ondernemingen zullen verschillende takken in afzonderlijke werkmaatschappijen hebben ondergebracht; anderen zullen dat niet gedaan hebben en hebben het in één werkmaatschappij. Dergelijke organisatorische keuzes zouden niet van invloed moeten zijn op de bepaling of men voor NOW in aanmerking komt. Daarom is gekozen voor een omzetbepaling op concernniveau. Op concernniveau komen juist de omzetdaling en de inzet van personeel bij elkaar. Dat is onder andere het geval bij personeelsb.v.’s, waarbij de werknemers in dienst zijn bij een andere entiteit dan de entiteiten waar de omzet wordt gegeneerd. Op concernniveau kunnen deze aan elkaar worden verbonden. Ook is gekozen voor dit niveau vanwege de helderheid en de controleerbaarheid. Daarbij is met name van belang de grote rol die onderlinge verrekeningen kunnen hebben in de omzetbepaling per werkmaatschappij. Voor het jaarrekeningenrecht is namelijk de omzetbepaling op het concernniveau doorslaggevend.

Hoe wordt de loonsom bepaald?
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager. Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom.


De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Wordt in de loonsom ook de loonsom van zieke medewerkers meegenomen?
Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald.

Maakt vakantiegeld deel uit van de loonsom?
De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom. 

Wat als ik na een NOW-toekenning toch noodgedwongen mensen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?
Van u als werkgever wordt verwacht dat u gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV doet wegens bedrijfseconomische redenen.

Schendt u deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV, dan zal UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Voor het doorvoeren van deze correctie is niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50% per maand. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Op welke periode heeft het verwachte omzetverlies betrekking?
U vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in uw omzetcijfer zichtbaar wordt, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode, vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten.

Maken aanvullende kosten (zoals pensioenpremies) onderdeel uit van de loonsom?
De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom.

Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij het bepalen van de hoogte van de loonsom?
Ja. Een onregelmatigheidstoeslag maakt onderdeel uit van het socialeverzekeringsloon dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.

Hoe werkt de uitbetaling?
Als een bedrijf aan alle voorwaarden voldoet, keert het UWV een voorschot van 80 procent uit. Afhankelijk van datum aanvraag kan dit in maximaal drie termijnen worden uitbetaald. Het eerste deel wordt binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag ingediend.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor een bedrijf NOW heeft ontvangen, moet de subsidie vastgesteld worden. Daarvoor is een accountantsverklaring nodig. Binnen 22 weken zal er dan een eindafrekening worden opgesteld. Dan wordt ook bepaald of het restant wordt uitbetaald of dat het voorschot te ruim was en er moet worden terug betaald. Misbruik wordt streng gestraft.

Wanneer stopt de regeling? 
In principe start de regeling met terugwerkende kracht op 1 maart 2020 en eindigt de maatregel eind mei. Maar het is mogelijk om de regelingen met nog eens drie maanden te verlengen, als dat nodig is. Daarover wordt vóór 1 juni besloten. 


Het is niet zeker dat dan de voorwaarden hetzelfde blijven. Het kan zijn dat er een ander omzetcriterium wordt opengesteld, dat de aftoppingsgrens voor individuele salarissen daalt of dat er een lagere vergoeding wordt gegeven. Ook kan er een scholingsverplichting aan worden toegevoegd. 

Overbruggings­regeling zelfstandig ondernemers (TOZO) voor zelfstandig ondernemers waaronder zzp'ers.

Wat houdt de Tozo in?
Zelfstandigen die zonder werk komen te zitten vanwege het coronavirus kunnen voor een periode van drie maanden een aanvullend inkomen krijgen tot bijstandsniveau. De tegemoetkoming is een gift in plaats van een lening. Indien nodig, kan de gemeente zelfs een voorschot geven.

De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.503,31 per maand (netto). Deze aanvullingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 juni 2020. De aanvraag heeft een doorlooptijd van maximaal 4 weken.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
U moet uw werkzaamheden in Nederland uitoefenen én ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. U bent daarnaast vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en u werkt minimaal 1.225 uur per jaar voor uw bedrijf.

Hoe vraag ik de Tozo aan?
De tegemoetkoming kan worden aangevraagd via de gemeente waar u woont. Op de website van de gemeente kunt inloggen met uw DIGID. Vervolgens kunt hier een aanvraag indienen, hiervoor heeft u een aantal gegevens nodig: 

 • KVK-nummer
 • Uw huidige inkomen
 • Kopie van een recent bankafschrift

Bij het verzenden van de aanvraag dient u te verklaren dat u:

 • Het geld nodig heeft
 • Tot de doelgroep behoort
 • Dat u weet dat u het geld terug moet betalen als onjuiste of onvolledige informatie hebt opgegeven
 • Dat u de gemeente informeert zodra uw inkomenssituatie wijzigt 

Bedrijfslening
De tweede vorm van ondersteuning is een lening voor bedrijfskapitaal, mocht u als zelfstandige plotseling in liquiditeitsproblemen komen. Leningen voor bedrijfskapitaal kunnen maximaal oplopen tot € 10.157.

Tegemoet­koming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) voor MKB ondernemers

De TOGS, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, is een van de noodmaatregelen voor ondernemers van het kabinet, eerder bekend als het Noodloket. Als u in een van de getroffen sectoren onderneemt, kunt u een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden van de TOGS?
Uw onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de onderneming moet gevestigd zijn buiten de woning. Ook moet u ingeschreven zijn bij de KvK, binnen een van de getroffen sectoren. De peildatum hiervoor is 15 maart 2020. Of u in aanmerking komt, blijkt uit uw SBI-code. Op de KvK-inschrijving vind u de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw bedrijf.

De lijst met SBI-codes van de getroffen sectoren bevat onder andere:

 • Detailhandel
 • Horeca
 • Reis- en evenementensector
 • Rijscholen
 • Sport en Recreatie
 • Wellness en overige dienstverlening

Voor bepaalde sectoren geldt, dat niet alle subactiviteiten die binnen de hierboven genoemde sectoren vallen voor de regeling in aanmerking komen. Wilt u zeker weten of u in aanmerking komt, kijk dan op de website van het rvo.

Blijkt dat uw werkzaamheden niet meer aansluiten bij de SBI code die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat, dan kunt u zich alsnog aanmelden met een los formulier.

Staat uw sector er niet tussen, maar bent u van mening dat u wel in een getroffen sector onderneemt, dan kunt u uw sector aanmelding bij het ministerie van Economische zaken. Dat kan met dit formulier.

Andere voorwaarden zijn:

 • Uw onderneming is niet gevestigd op je woonadres.
 • U verwacht een omzetverlies van minstens € 4.000 tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020. 
 • U heeft minstens € 4.000 vaste lasten tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020. 
 • U heeft maximaal 250 medewerkers in dienst. 

Hoe vraag je de tegemoetkoming aan?
U kunt de aanvraag indienen tot en met vrijdag 26 juni 2020 via het RVO. U heeft hiervoor nodig: 

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD.
 • het KVK-nummer van de onderneming.
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming.
 • het bankrekeningnummer van de onderneming.
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming.
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Bent u zelf niet in het bezit van een eHerkenningsmiddel of DigiD, of doet u de aanvraag liever niet zelf? Dan kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van het laatste nieuws!

Abonneren

Volgt u ons al?

Contactgegevens

Hak + Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht

0184 42 03 28 info@hakbaak.nl Algemene voorwaarden