Blog | 17 april 2020

Economische en fiscale maatregelen tijdens de coronacrisis

Langzamerhand wordt steeds meer bekend rondom de economische en fiscale maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de coronacrisis. 


In dit nieuwsbericht gaan wij opnieuw in op een aantal van die maatregelen. Het betreft de volgende maatregelen:

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat ook na het lezen van dit nieuwbericht er nog vragen bij u leven over deze regelingen en de wijze van aanvragen. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij uw vragen en kunnen wij ook aanvragen voor u verzorgen. Benader daarvoor uw relatiebeheerder, het liefst per mail, omdat wij zoals bekend allemaal zoveel mogelijk vanuit huis werken. Wij zullen doen wat wij kunnen om u te ondersteunen.

Uitstel van betaling

In onze voorgaande nieuwsberichten hebben wij uitgelegd dat u schriftelijk uitstel van betaling kunt aanvragen voor onder andere de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen, die u vanwege de uitbraak van het coronavirus niet kunt betalen.

Als dit verzoek wordt gedaan, verleent de Belastingdienst automatisch uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden. Inmiddels zijn meer details bekend met betrekking tot dit verzoek:

 • Vanaf welk moment kan het uitstel worden aangevraagd?
  Het verzoek kan worden ingediend vanaf het moment dat u beschikt over een (naheffings)aanslag. In de regel zullen de eerste uitstelverzoeken in de tweede helft van april worden ingediend. In deze periode worden namelijk de naheffingsaanslagen loonheffing/BTW m.b.t. het tijdvak ‘februari’ opgelegd. 

 • Wanneer begint de 3-maandstermijn te lopen?
  De uitstelperiode vangt aan vanaf de dagtekening van het ingediende verzoek. 

 • Welke (naheffings)aanslagen vallen binnen het bereik van de uitsteltermijn?
  Op het moment dat voor een (naheffings)aanslag is verzocht om bijzonder uitstel, schort de Belastingdienst de invordering van het belastingbedrag voor 3 maanden op. Ook voor (naheffings)aanslagen die de Belastingdienst gedurende die 3 maanden oplegt, wordt de invordering opgeschort.

  Voorbeeld:

  U ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient u een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 

  Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. U hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

 • Heeft u langer dan 3 maanden uitstel nodig? 
  Na 3 maanden loopt het verleende uitstel van betaling automatisch af en moet u de aanslagen betalen. Zijn de 3 maanden uitstel van betaling niet voldoende, dan moet tijdig een verzoek om langer uitstel van betaling worden gedaan. Wacht daarmee niet tot het verstrijken van de 3 maanden waarvoor uitstel van betaling is verleend. Aan dit nadere uitstel kan de Belastingdienst extra voorwaarden verbinden.

NOW stand van zaken

Ruim 85.000 bedrijven hebben een aanvraag gedaan voor een compensatie van de loonkosten in verband met de coronacrisis. Sinds maandag 6 april kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij het UWV. Na afgelopen Paasweekend was inmiddels al € 1.3 miljard aan eerste voorschotten uitbetaald aan werkgevers.De ervaringen met deze regeling zijn tot op heden positief; de aanvraagprocedure is eenvoudig gehouden en de termijn van verwerking en uitbetaling ligt op circa 1 week.

Belangrijk om te weten:
De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met meer dan 20% omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De tegemoetkoming in de loonkosten is voor de maanden maart, april en mei 2020, en bedraagt naar rato van het omzetverlies 90% van de loonsom, waarop een toeslag komt van 30% voor compensatie van sociale- en pensioenlasten en vakantiegeld . Aanvragen kunnen worden gedaan tot met 31 mei 2020 , waarbij ook dan nog  met terugwerkende kracht de loonkosten over maart, april en mei worden gecompenseerd. Op het moment van aanvraag moet gekozen worden voor de 3 maandsperiode waarin het omzetverlies van 20% wordt verwacht. Deze 3 maandsperiode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart, maar kan ook als startdatum 1 april of 1 mei hebben. 

Veel bedrijven verwachten pas na maart een forse omzetdaling, of zijn in afwachting van de besluiten die de komende weken door Nederland en omringende landen worden genomen om de lock-downs weer langzaamaan op te heffen en de economie weer op te starten. Het kan daarom raadzaam zijn om deze ontwikkelingen af te wachten en pas in mei een aanvraag in te dienen om dan beter het verwachte omzetverlies en tijdvak te kunnen bepalen.

Verlaging gebruikelijk loon

Als u minimaal 5% van de aandelen in een BV houdt (ab-houder), dient deze BV u een gebruikelijk/marktconform loon voor uw werkzaamheden toe te kennen. De coronacrisis kan grote gevolgen hebben voor de omzet en liquiditeit van een BV. Het is daarom toegestaan dat u als ab-houder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon geniet dan voorheen. Aan het einde van het jaar moet het gebruikelijk jaarloon voor geheel 2020 worden vastgesteld. Voor een ab-houder mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf worden bepaald. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de BV. Als de BV te weinig loon heeft betaald, moet de BV het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen. Loon dat u al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden.

Btw en annuleringen

Door de huidige coronacrisis komen annuleringen helaas regelmatig voor. Mogelijk kunt u als ondernemer bij een annulering door uw klant de financiële schade beperken door btw terug te vragen. Hierbij kunnen de volgende situaties spelen:

 • De klant krijgt het volledig betaalde bedrag terug 
  Wanneer de klant het volledig betaalde bedrag terugkrijgt, en u de btw die in dat bedrag is inbegrepen al heeft voldaan, dan kunt u dat btw-bedrag terugvragen. Als u al hebt gefactureerd dan adviseren wij om een creditfactuur uit te reiken.

 • De klant moet een deel van de vergoeding betalen
  Geeft u de klant een deel van het bedrag dat hij al betaald heeft terug, dan geldt voor dat deel hetzelfde als hiervoor is vermeld. 
   
  Blijft de klant het reeds betaalde bedrag verschuldigd, of brengt u nog een extra bedrag aan uw klant in rekening wegens de annulering? Dan is het van belang om voor de btw te bepalen of sprake is van een schadevergoeding. Is sprake van een schadevergoeding, dan is het bedrag dat de klant betaalt een bedrag zonder btw. U kunt dan alsnog onder voorwaarden de btw terugvragen als u die reeds heeft voldaan. Is geen sprake van een schadevergoeding? Dan is wel btw verschuldigd over de vergoeding die de klant betaalt.

 • De klant moet de gehele vergoeding betalen
  Wanneer de klant de gehele vergoeding moet betalen, is eveneens de vraag aan de orde of sprake is van een onbelaste schadevergoeding of van een btw-belaste vergoeding.
   
  Het is niet eenvoudig om vast te stellen of sprake is van een onbelaste schadevergoeding. De belastingadviseurs van Hak + Baak kunnen u helpen bij dit vraagstuk.

Verzoek om (extra) deblokkering g-rekening

Bent u als werkgever actief in de bouwsector en werkt u in onderaanneming, en heeft u dus te maken met een g-rekening. Of houdt u zich bezig met het uitzenden, uitlenen of detacheren van personeel? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om extra deblokkering van de g-rekening.

In normale situaties wordt alleen het overschot op de g-rekening vrijgegeven nadat aan alle fiscale verplichtingen met betrekking tot loon- en omzetbelasting is voldaan. Om bedrijven die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw.

Als deze ondernemers bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen zij dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt voor bedragen waarvoor de Belastingdienst bijzonder uitstel heeft verleend en kan pas na het verkrijgen van dat bijzonder uitstel worden aangevraagd. Als de Belastingdienst tegemoet komt aan het verzoek dan krijgt u schriftelijk bericht. De Belastingdienst streeft ernaar binnen vier weken te beslissen op uw verzoek. In de brief waarin de beslissing wordt kenbaar gemaakt leest u hoe de Belastingdienst het bedrag aan u uitbetaalt. Vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken kan de behandeling van het verzoek langer duren dan u gewend bent.

Reiskostenvergoeding werknemers

Op dit moment werken veel mensen thuis. Zij hoeven dus niet te reizen voor hun werk. Hoe zit het dan met de reiskostenvergoeding, als daar een vast bedrag per maand voor is afgesproken? Mag dit bedrag nog wel onbelast vergoed blijven worden?

Normaal gesproken mag een vaste netto reiskostenvergoeding maximaal 6 weken doorbetaald worden als de werknemer niet reist, bijvoorbeeld door ziekte of vanwege thuiswerken. Na 6 weken moet de reiskosten dan (gedeeltelijk) gebruteerd worden of zelfs worden stopgezet.

Voor een aantal werknemers zal het inmiddels zo ver zijn dat zij 6 weken thuiswerken. Onder de huidige omstandigheden vindt de overheid het niet wenselijk dat bij deze werknemers de reiskosten stopgezet of gebruteerd moeten worden. Voorlopig mogen de vaste netto reiskosten dus gewoon doorbetaald worden.

Vergoeding kosten thuis werken

Onder bepaalde voorwaarden mogen werkgevers kosten vergoeden aan werknemers die thuis werken. Dit gaat om de volgende kosten:
 
Een vergoeding voor communicatiemiddelen als die meer dan 10% zakelijk gebruikt worden. Je kunt hierbij denken aan een internetabonnement, een telefoon en apparaten zoals een smartphone of een blackberry.
 
Een vergoeding voor een computer. Dit mag alleen als de computer minimaal 90% zakelijk gebruikt wordt
 
Eens per 5 jaar mag de werkgever € 1.815 vergoeden voor de inrichting van een werkplek. Dit mag echter alleen als de werkgever en de werknemer een thuiswerkovereenkomst met elkaar afsluiten waarin is opgenomen dat de werknemer tenminste 1 dag in de week thuis werkt en dat de thuiswerkplek voldoet aan de regels opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van het laatste nieuws!

Abonneren

Volgt u ons al?

Contactgegevens

Hak + Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht

0184 42 03 28 info@hakbaak.nl Algemene voorwaarden